สมัครเรียนหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

เลือกประเภทการสมัคร


1. ข้อมูลส่วนบุคคล


*สามารถพิมพ์ ยศ/ตำแหน่ง เพิ่มเติมได้จากคำนำหน้าชื่อ2. ข้อมูลด้านการศึกษา (จบระดับการศึกษาสูงสุด)


3. ข้อมูลอื่นๆ

   ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าหากได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้าง
(นสช.) โดยให้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเป็นที่สุดและข้าพเจ้า
ขอยอมรับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ในทุกกรณี โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ติดใจหรือเรียกร้องให้
ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

   ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตร ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ
ชาติ (นสช.) แล้ว ข้าพเจ้าจะรักษาจรรยาบรรณและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดของหลักสูตร
การศึกษา รวมถึงเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเงื่อนไขเวลาต้องร่วมกิจกรรม
กิจกรรมไม่ต่ำกว่า 80 % โดยเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมสานสัมพันธ์ และการปัจฉิมนิเทศ หากไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม

   ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน
หลักสูตรฯ และยินดีที่จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเอง อาทิ ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มและรุ่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง นอกเหนือจาก
ที่หลักสูตรฯ จัดเตรียมไว้ให้ เป็นต้น

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่ามีการระบุข้อความที่ผิดจากความจริงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดของ
หลักสูตรฯ ข้าพเจ้าขอยินยอมให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาของหลักสูตรฯ หรือถูกตัดชื่อออกจาก
การเป็นนักศึกษาของหลักสูตรฯ หรือไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตร หรือตามดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
โดยไม่ติดใจที่จะเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของหลักสูตร ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสำเนา
เอกสารดังกล่าว