สมัครเรียนหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

เลือกประเภทการสมัคร


1. ข้อมูลส่วนบุคคล


*สามารถพิมพ์ ยศ/ตำแหน่ง เพิ่มเติมได้จากคำนำหน้าชื่อ2. ข้อมูลด้านการศึกษา (จบระดับการศึกษาสูงสุด)


3. ข้อมูลอื่นๆ

            ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ คัดเลือกนักศึกษา
และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ในทุกกรณี โดยไม่ติดใจดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น

            ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตร ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกําหนดของ หลักสูตรการศึกษา และเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาทุกประการ

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหาก ระบุข้อความ
ที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาของหลักสูตร หรือถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษา
ของหลักสูตร โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ